Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat alle persoonsgegevens die aan ons kantoor worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk worden behandeld. Mede om uitvoering te geven aan de informatieplicht die is neergelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) delen wij door middel van deze privacyverklaring aan betrokkenen mee op welke manier ons kantoor hun persoonsgegevens verwerkt.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en verlenen, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Dit doen wij uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten ter uitvoering van aan ons verstrekte opdrachten, waaronder het uitbrengen van advies over het Nederlandse recht en het voeren van (gerechtelijke) procedures, en alles wat daarvoor nodig of nuttig is;
– het naar anderen doorverwijzen van degenen die zich voor enige vorm van (rechts)bijstand tot ons wenden;
– het opmaken, versturen en innen van declaraties;
– het voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, waaronder die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“WWFT”);
– het ontplooien van marketingactiviteiten, met inbegrip van het organiseren van evenementen en het verschaffen van de informatie over onze diensten;
– het werven en selecteren van nieuwe medewerkers (met inbegrip van het beoordelen van sollicitaties).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten:

– contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (en bij (functionarissen van) onze cliënten gewoonlijk ook een kopie van hun identiteitsbewijs);
– andere persoonsgegevens die relevant zijn voor door ons behandelde dossiers, waaronder vertrouwelijke persoonsgegevens die door ons worden verzameld ten behoeve van de behandeling van enige zaak.

Deze persoonsgegevens ontlenen wij aan informatie die aan ons wordt verstrekt door onze cliënten of derden (waaronder adviseurs en wederpartijen van onze cliënten) of die te vinden is in openbare bronnen (zoals het Handelsregister, het Kadaster en social media-platforms).

Op welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op de hierna te noemen grondslagen (zoals bedoeld en nader omschreven in artikel 6 van de AVG):

– het uitvoeren van een overeenkomst;
– het geven van toestemming door een betrokkene;
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– het dienen van enig belang als bedoeld bij onderdeel d), e) of f) van artikel 6 lid 1 van de AVG.

Met wie delen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor onze activiteiten en steeds met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met enige cliënt of wederpartij. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met iedere derde partij die ten behoeve van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat die derde partij de AVG eveneens naleeft. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een derde partij die is ingeschakeld voor een second opinion of deskundigenrapport.

Wij houden van bezoeken aan onze website geen gegevens (zoals IP-adressen) bij en laten geen cookies plaatsen bij bezoekers. Op onze website zijn wel links opgenomen naar websites van derden (waaronder LinkedIn). Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die websites is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van zulke derden gebruik maakt, is het raadzaam eerst kennis te nemen van het beleid van die derden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe zijn de door ons verwerkte persoonsgegevens beveiligd?

Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen – passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In de door ons met derde partijen gesloten verwerkersovereenkomsten zijn daartoe afspraken opgenomen over door die derde partijen te treffen beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren wij de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is.

Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens door ons?

Voor uw rechten ten aanzien van de verwerking door ons van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Vragen over de verwerking door ons van persoonsgegevens, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, afgifte, overdracht of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, en mededelingen gericht op het intrekken van eerder gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking, kunt u aan ons sturen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, verzoek of mededeling bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan uw vraag, verzoek of mededeling geen gevolg kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de afwijzing van een verzoek tot inzage wegens de op ons rustende wettelijke geheimhoudingsplicht en de afwijzing van een verzoek tot wissing wegens de voor ons kantoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat wij naar aanleiding van uw verzoek de door ons verzamelde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, zullen wij u mogelijk vragen ter controle een kopie van een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Wij nemen een vraag, verzoek of mededeling van u in beginsel alleen in behandeling als die vraag, dat verzoek of die mededeling betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de verwerking door ons van uw persoonsgegevens of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u overigens ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder door ons gewenst ogenblik zonder waarschuwing vooraf of achteraf te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege een wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving of een uitbreiding van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken. Aanpassingen van onze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Contactgegevens

Griffiths Advocaten

Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

Postbus 94794
1090 GT Amsterdam

T 020 – 462 23 00
F 020 – 462 23 01
E info@griffithsadvocaten.nl
W www.griffithsadvocaten.nl
KvK 50577190

Versie april 2019