Algemene voorwaarden Griffiths Advocaten
 1. Maatschap
  1. Griffiths Advocaten (“Griffiths”) is een maatschap die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“de vennoten”). Een lijst met vennoten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Opdrachten
  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Griffiths. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Op alle aan Griffiths verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
  3. Griffiths adviseert niet over buitenlands recht of fiscaal recht.
  4. Griffiths is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten namens de opdrachtgever derden in te schakelen. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders, vertalers en procureurs/procesadvocaten zonder overleg plaatsvindt. Griffiths is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Griffiths voor alle aanspraken van derden en de door Griffiths in verband daarmee te maken kosten, voor zover die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
  6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
  7. Gedurende zeven jaar na het afsluiten van een zaak wordt het desbetreffende dossier in het archief van Griffiths bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Griffiths gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Griffiths gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.Griffithsadvocaten.nl voor alle nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Bij onderlinge strijdigheid is de Nederlandse tekst bindend.
 3. Honorering en incasso
  1. De tarieven van de voor Griffiths werkende advocaten variëren afhankelijk van ervaring en specialistische kennis. Griffiths is gerechtigd haar tarieven periodiek te wijzigen.
  2. Declaraties van Griffiths dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
   incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente,
   aan Griffiths te vergoeden.
  3. Griffiths is steeds gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen.
   Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend.
 4. Aansprakelijkheid en verval
  1. De aansprakelijkheid van Griffiths is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Griffiths wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Griffiths komt. Deze verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Griffiths beperkt tot driemaal het honorarium dat door Griffiths in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 50.000.
  2. Bij het inschakelen door Griffiths van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4, is Griffiths behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het in artikel 4.1 gestelde geldt – jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Voor het geval de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Griffiths voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor Griffiths.
  3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Griffiths in verband met door Griffiths verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
  4. Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van: de vennoten alsmede voor de (directe dan wel indirecte) aandeelhouders en bestuurders van die rechtspersonen, alsmede de (overige) voor en tevens namens Griffiths werkzame personen, onverminderd het in artikel 2.1 bepaalde. De in artikelen 2.5 en 4.2 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 4.3 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Griffiths, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Griffiths.
 5. Geschillen
  1. Op alle aan Griffiths verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De informatie over deze regeling is te raadplegen via www.Griffithsadvocaten.nl. Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur valt, is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Griffiths en de opdrachtgever.